Ganhadores

Nome completo CPF
Mauro Prado 308.XXX.XXX-35
Gulliver Augusto Sampaio Quara de Souza 133.XXX.XXX-02
Rita de Cassia Santos Cardoso 427.XXX.XXX-91
Francisco Barros Rodrigues 036.XXX.XXX-35
Alessandro Santos Vicente 255.XXX.XXX-70